TRACKSPEED
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Της Ιστοσελίδας
www. track speed . com

Καλώς ήρθατε στο www. track speed . com

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια τους είναι σημαντική για εμάς. Δεσμευόμαστε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το όνομα της εταιρείας μας είναι «TRACKSPEED », και η έδρα μας βρίσκεται στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης, στις Σέρρες, όπως επίσης και διαθέτουμε και εγκαταστάσεις ( box ) εντός του Αυτοκινητοδρομίου των Σερρών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με email στο info@ track spped . com ή τηλεφωνικά στο (+30) 697 027 6888. Παρέχουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου επεξηγώντας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πως τις χρησιμοποιούμε και πως αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας επωφελήσουν επί των ατομικών προτιμήσεων σας κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Σας παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο στην κα ανάγνωση των επιμέρους τμημάτων της.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει τους τρόπους που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή όταν επικοινωνούμε με κάποιο άλλο τρόπο μαζί σας. Κατά τη συλλογή αυτών των στοιχείων, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και από το νόμο οφείλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε επί αυτών. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματα απορρήτου σας και πώς σας προστατεύει ο νόμος. Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την πολιτική απορρήτου, μαζί με άλλες ειδοποιήσεις απορρήτου για τις οποίες ενδέχεται να σας κοινοποιούμε κατά καιρούς, ώστε να γνωρίζετε πλήρως πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν έχετε απορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ σχετικά με το απόρρητο παρακάτω.

1. Βασικές έννοιες που αναφέρονται στην παρούσα :

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώο, αριθμό διαβατηρίου ή διεύθυνση, το email, τυχόν δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω η εταιρεία TRACKSPEED ΙΚΕ.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας και τους χρήστες των υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση και/ή υπηρεσίες, ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία TRACKSPEED, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέσα προστασίας τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης, μεταφοράς και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (PII) που λαμβάνουμε, η TRACKSPEED ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Online Privacy Statement» ή «Privacy Statement»).

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τηρούμε όλες τις παγκοσμίως αποδεκτές και με βάση τα διεθνή πρότυπα πολιτικές ασφαλείας ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών και προμηθευτών, που επεξεργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τόσο την ίδια την εταιρεία, όσο και τρίτους που τυχόν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας. Το νομικό πλαίσιο που ακολουθεί δεσμεύει την TRACKSPEED, η οποία λειτουργεί με βάση την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία: τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρουμε το Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν, τους κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005) και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679). Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι νόμοι από τους οποίους διεπόμαστε:

· Nόμος 4624/2019 (Μέτρα Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2016/679])

· Nόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

· Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

· Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

· Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών.

· Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

· Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

· Εκδοθείσες και υπό έκδοση Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.

2. Ποιοι είμαστε

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία « TRACKSPEED ΙΚΕ», με τον διακριτικό τίτλο «TRACKSPEED» (ΑΦΜ: 801165341 / Δ.Ο.Υ Βεροίας, αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ: 000150592626000), εδρεύει στο 2 ο χλμ. της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης, στον Λευκώνα Σερρών, Τ.Κ. 62100, Σέρρες τηλ. επικοινωνίας +30697 027 6888, και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείoυ είναι: info@track-speed.com, και λειτουργεί μέσω και του κατοχυρωμένου ιστοχώρου www.track-speed.com, ενώ διατηρεί και εγκαταστάσεις (box) στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών. Η εταιρεία TRACKSPEED δραστηριοποιείται στον τομέα ενοικίασης αγωνιστικών αυτοκινήτων, προσφέροντας μοναδικές και ολοκληρωμένες εμπειρίες αγωνιστικής οδήγησης εντός του προστατευμένου περιβάλλοντος, και σύμφωνου με τις διεθνείς προδιαγραφές, αυτοκινητοδρομίου των Σερρών. Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας εντάσσονται η διοργάνωση σεμιναρίων αγωνιστικής οδήγησης στην πίστα των Σερρών, η οδήγηση με την παρουσία και καθοδήγηση έμπειρων οδηγών αγώνων, η παροχή γνώσεων και συμβουλών αγωνιστικής οδήγησης εντός της πίστας αλλά και η παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας αγωνιστικής οδήγησης από το προσωπικό μας (taxi laps). Ο στόλος της εταιρείας μας αποτελείται από σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πελάτες μας να παρέχουμε τις συμβουλές μας όπως και να διαμορφώσουμε μία πληθώρα εξατομικευμένων ρυθμίσεων του κάθε αυτοκινήτου που διαθέτουμε προς ενοικίαση, οι οποίες πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό μας, στις εγκαταστάσεις του συνεργείου μας που απέχουν μόλις 2 χλμ. από το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η TRACKSPEED επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Συμπερασματικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν το επιτρέπει ο νόμος.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

α) η συγκατάθεσή σας, όπου η νομική μας βάση είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση του ιστοχώρου μας. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την εξυπηρέτηση των κρατήσεών σας στην εταιρεία μας όταν ζητάτε να προς ενοικίαση κάποια από τα αυτοκίνητα του στόλου μας, για την εξυπηρέτηση της διαμονής σας όταν η εν λόγω υπηρεσία ζητείται από εσάς, για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών (σχετικά με τις προτιμήσεις σας κ.ο.κ), την επικοινωνία μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης των οδηγικών σας προτιμήσεων, αλλά και των προτιμήσεων διαμονής, ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες αποκλειστικά για εσάς και/ή ενέργειες ενημέρωσης και αποστολής ειδικών προσφορών για υπηρεσίες και προϊόντα μας, ή ενημερώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις ή προσφορές, λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter)κλπ. Επιφυλάσσεστε του δικαιώματος να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερώσεων προωθητικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας.

β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας. Για παράδειγμα, όταν κάνετε κράτηση για κάποιο από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της εταιρείας μας, αυτό είναι συμβόλαιο, ή όταν καταγράφουμε στοιχεία ταυτοποίησης κατά την προσέλευσή σας στις εγκαταστάσεις μας ή στο box μας στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, και τη διευκόλυνση της παρουσίας μας στην πίστα σε συμμόρφωση πάντα με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική ή κανονιστική (μας) υποχρέωση. Για παράδειγμα, τηρώντας αρχεία των πωλήσεών μας ή της παροχής υπηρεσιών μας, για φορολογική συμμόρφωση ή τη διευκόλυνση με διαδικασία πληρωμής.

δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εξευπηρέτησης των πελατών μας και στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας (ή εκείνα τρίτων) και τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων. Για παράδειγμα, όταν διεξάγουμε έλεγχο απάτης ως μέρος της διαδικασίας πληρωμής ή λαμβάνουμε μέτρα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή, για διευκόλυνση πληρωμών, την εξυπηρέτηση της κράτησής σας, βελτίωση των υπηρεσιών μας, προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα σχετικά με τις ρυθμίσεις του οχήματος που έχετε μισθώσει, διαχείριση των κρατήσεων σας (οδήγηση αυτοκινήτου ή/και διαμονή), προσωποποιημένες υπηρεσίες, εμπορική προώθηση, διευκόλυνση διοικητικών διαδικασιών κλπ

ε) η επέκταση και χρήση της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ επί τη βάση της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας του e-mail σας (newsletter). Προκειμένου να σας προβάλλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που κάνετε) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης της ιστοσελίδας μας.

στ) Η Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας. Έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύσουμε τη χρηστικότητα της Πλατφόρμας και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

ζ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε.

η) Η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

θ) Ικανοποίηση αιτημάτων σας.

ι) Έκδοση τιμολογίων Πελατών, Συνεργατών και Προμηθευτών.

ια) Εκτέλεση ενημέρωσης εισπράξεων πελατών στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

Όταν εξετάζουμε νόμιμα συμφέροντα, φροντίζουμε να σκεφτόμαστε και να εξισορροπούμε τυχόν πιθανές επιπτώσεις σε εσάς (τόσο θετικά όσο και αρνητικά) και τα δικαιώματά σας προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας υπερακοντίζονται από τον αντίκτυπο αυτής της επεξεργασίας σε εσάς (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται διαφορετικά ή επιτρέπεται από το νόμο).

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως των υποκειμένων, η οποία δίνεται είτε από τα τελευταία προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επεξεργασία ή συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων, είτε από την ίδια την επιχείρηση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, όπου ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Στην προαναφερόμενη συγκατάθεση γίνεται σαφής ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι πρόκειται να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού και ενημερώνονται για όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκήσουν. Συλλέγουμε και αναλύουμε τα δεδομένα που εισάγετε με τη χρήση ψηφιακών μέσων (στον ιστότοπο μας), τα δεδομένα της συσκευής, της συνδεσιμότητας και της διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, όπως κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας μας, την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην φόρμα για την κράτηση και ενοικίαση των αγωνιστικών μας αυτοκινήτων, την ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων σας, την υποβολή αιτήσεων κλπ.

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε δεδομένα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παρακάτω αναφέρουμε τους κύριους τρόπους με τους οποίους το κάνουμε αυτό:

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας στις εγκαταστάσεις μας για να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, ζητώντας σας να συμπληρώσετε ορισμένα έγγραφα / έντυπα σε σχέση με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωνιστικής οδήγησης ή ενοικίασης αγωνιστικού αυτοκινήτου που επιθυμείτε να σας παρέχουμε, με τις πλήρεις υπηρεσίες ρύθμισης του αυτοκινήτου σας σε αγωνιστικά πρότυπα, όταν παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις μας (trackdays), συμμετάσχετε σε trackday ή αγωνιστικό τριήμερο που έχουμε διοργανώσει, για να συμμετέχετε σε προώθηση ή έρευνα. Συλλέγουμε επίσης Προσωπικά Δεδομένα όταν κάνετε κράτηση ή ενοικίαση κάποιου αυτοκινήτου του στόλου μας μέσω τηλεφώνου ή μέσω Internet, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, φαξ ή μέσω διαδικτυακών συνομιλιών ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να καταγραφούν για λόγους διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης.

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτού του ιστότοπου, ή συνδέεστε διαφορετικά με εμάς μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή email, ή μέσω συνομιλίας ή κοινωνικών μέσων ή δημοσιεύετε σε σελίδες κοινωνικών μέσων, ή εγγράφεστε σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχετε σε μια έρευνα, διαγωνισμό ή προωθητική προσφορά. Έρευνες και ερωτηματολόγια: Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε περαιτέρω δημογραφικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία μέσω ερευνών και ερωτηματολογίων, Για παράδειγμα, όταν: εγγράφεστε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή άλλο άμεσο στοιχείο διαφήμισης/ μάρκετινγκ. Όταν κάνετε ερωτήσεις ή ζητάτε πληροφορίες ή επικοινωνείτε μαζί μας γενικά. Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κράτηση κάποιου αγωνιστικού αυτοκινήτου, όταν μας ζητάτε να σας παρέχουμε υπηρεσίες κράτησης καταλύματος και φιλοξενίας και εν γένει να φροντίσουμε για τη διαμονή σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προώθηση ή έρευνα και αφήνετε και / ή εγγράφεστε για ορισμένες από τις επιχειρηματικές μας υπηρεσίες.

Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα δεδομένα αυτόματα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μεταξύ άλλων μέσων αυτού του ιστότοπου. Για παράδειγμα, αυτά μπορεί να είναι δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, την περιήγηση ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα όταν κάνετε κλικ σε μια από τις διαφημίσεις μας (συμπεριλαμβανομένων αυτών που βλέπετε σε ιστότοπους τρίτων ή σε κοινωνικά μέσα). Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση επισκεπτών μπορούν επίσης να συλλέγουν δεδομένα αυτόματα για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός προφίλ επισκέπτη, το οποίο με τη σειρά του μας δίνει μια καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας μαζί μας. Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα δεδομένα από τρίτους ως μέρος της παροχής των υπηρεσιών μας και της διαδικασίας κράτησης κάποιου αυτοκινήτου, και εν γένει τις υπηρεσίες μας.

Είτε σχεδιάζετε μια αγωνιστική ημέρα (trackday) μαζί μας είτε συμμετέχετε ή παρευρίσκεστε σε μια αγωνιστική ημέρα (trackday), ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και άλλες προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων ή των προσκεκλημένων που παρευρίσκονται σε ένα τέτοιο γεγονός. Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία για εσάς με διοργανωτές αγωνιστικών ημερών (trackdays) ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή αντίστροφα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, καθώς και από άλλες πηγές που μοιράζονται τα δεδομένα σας μαζί μας σύμφωνα με νόμιμα ή συμβατικά υποχρεώσεις. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες για τους ίδιους σκοπούς. Για παράδειγμα από συνεργάτες τεχνολογίας που μας βοηθούν να διευθύνουμε τον ιστότοπο μας και τις εγγραφές στη λίστα αλληλογραφίας. από παρόχους υπηρεσιών πληρωμής και πρόληψης απάτης, από παρόχους αναλυτικών στοιχείων, δίκτυα διαφημίσεων και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, από συνεργάτες δεδομένων, από διαθέσιμες στο κοινό πηγές , από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ρυθμίσεις απορρήτου έχουν οριστεί στο κοινό, από τρίτα μέρη στα οποία έχετε δώσει άδεια να μοιραστείτε τα δεδομένα σας μαζί μας και / ή από τρίτους που επιτρέπεται από το νόμο να μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας

Η TRACKSPEED συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες για εσάς μέσω της χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών (π.χ. cookies) και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης κατά τη λήψη αναφορών σφαλμάτων ή δεδομένων χρήσης από εφαρμογές λογισμικού στις συσκευές σας OnLine ή μέσω WiFi επικοινωνιών στα γραφεία της εταιρίας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τον χρήστη, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της TRACKSPEED. Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στον ιστότοπό μας, συναινείτε ταυτόχρονα στο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

5.1 Η TRACKSPEED σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο τρόπος συλλογής δεδομένων παραπάνω εξήγησε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λάβουμε δεδομένα. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επομένως διαβάστε παρακάτω για να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς. Φυσικά, οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τρόπο που αλληλεπιδράτε μαζί μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέρα από τους επιδιωκόμενους από την επιχείρηση μας και τα υποκείμενα (πχ. αιτήματα των επισκεπτών του ιστότοπού της), τα οποία συναινούν ρητώς στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε στον πιο κάτω αναφερόμενο υπεύθυνο προστασίας.

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία της εταιρείας μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνονται και επικαιροποιούνται. Όπου απαιτούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες ή σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η TRACKSPEED φροντίζει ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται να:

· Υποβάλλονται σε επεξεργασία η οποία είναι σύννομη και θεμιτή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων,

· Συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς,

· Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,

· Είναι ακριβή και επικαιροποιημένα,

· Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,

· Διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως αν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για:

την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου.

την εκπλήρωση καθήκοντος της επιχείρησης μας προς εκτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

την αρχειοθέτηση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας.

για στατιστικούς σκοπούς

για θεμελίωση, αντίκρουση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5.2 Όταν κάνετε απευθείας εγγραφή για να κάνετε μια κράτηση σε κάποιο από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα του στόλου μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, καθώς και κατά την παρουσία σας στις εγκαταστάσεις μας ή στο box που διατηρούμε στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά τα εξής:

Τα δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν τον τίτλο, το φύλο, το όνομα, το πατρικό όνομα, το επώνυμο, ιθαγένεια, τόπος και ημερομηνία γεννήσεως. Εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη των κοινωνικών μέσων σας, αλλά και στοιχεία σχετικά με την εικόνα σας (μπορεί να υπάρχει καταγραφή από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας μας κ.λ.π.),

Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαμονή και την εστίαση σας (π.χ. διάρκεια παραμονής), όταν μας ζητάτε να σας εξασφαλίσουμε τη διαμονή σας στην πόλη των Σερρών ή σε κάποια γειτονική πόλη. Τα ταξιδιωτικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνουν: Αριθμό πιστωτικής και/ή χρεωστικής κάρτας, ή άλλα δεδομένα πληρωμής, ταξιδιωτικό δρομολόγιο, ομάδα ταξιδιών ή δεδομένα δραστηριότητας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email και αριθμούς τηλεφώνου.

Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία κάρτας πληρωμής και τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές προς και από εσάς και άλλες λεπτομέρειες των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.

Τα δεδομένα προφίλ σας που καταχωρείτε στον ιστότοπό μας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση e – mail σας, τα στοιχεία επικοινωνία σας, την ημέρα που επιθυμείτε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, το είδος των υπηρεσιών που επιθυμείτε να σας παρέχουμε και εν γένει τις προτιμήσεις σας, τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και τυχόν δεδομένα που έχουμε προσθέσει,

Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), δεδομένα σύνδεσης, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση και τοποθεσία ζώνης ώρας, τύπους και εκδόσεις προσθηκών προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα παρακολούθησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς ή άλλοι για εσάς από cookie και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως σήματα ιστού, pixel και αναγνωριστικά για κινητά.

Τα δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για τη λήψη άμεσου μάρκετινγκ από εμάς και από τρίτους μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εικόνες και βίντεο μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, εφεξής CCTV), όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, για λόγους ασφαλείας, των εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας, των αυτοκινήτων της εταιρείας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με τα πρότυπα που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων, ήχου και εικόνας και δεδομένα από αναφορές ασφαλείας ,που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους ασφάλειας (λ.χ. αναφορές περιστατικών, αναφορές απολεσθέντων αντικειμένων, λίστα χρηματοκιβωτίων κλπ.). Τέτοιου είδους αναφορές μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, και καταγράφονται για λόγους ασφάλειας και προστασίας σας επί τη βάση του έννομου συμφέροντος μας.

Συγκεντρωτικά Δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται νομικά προσωπικά δεδομένα, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας.

Δεδομένα επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας ή/και προσωπικού, τηλέφωνο επικοινωνίας (σπίτι / εργασία / κινητό) και αριθμούς φαξ.

Δεδομένα κοινωνικών μέσων: Προτιμήσεις πελατών μας και εξατομικευμένα δεδομένα, όπως προηγούμενες κρατήσεις των αγωνιστικών αυτοκινήτων της εταιρείας μας, αγαθά και υπηρεσίες που αγοράστηκαν, ενδιαφέροντα, υπηρεσίες και παροχές για τις οποίες επιθυμείτε την συμβουλή μας ή τις οδηγίες μας

Δεδομένα υγείας: τα δεδομένα υγείας είναι απαραίτητα για την ασφαλή χρήση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, πρωτίστως για την δική σας ασφάλεια. Για το λόγο τούτο κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, σας ζητούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν προβλήματα υγείας σας, ώστε να σας παρέχουμε τις συμβουλές μας αναλόγως σχετικά με τις συνθήκες της οδήγησης ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου εντός ενός προστατευμένου περιβάλλοντος με τις απαραίτητες προδιαγραφές όπως είναι του Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών.

5.3 Ειδικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα με την ακόλουθη επεξήγηση της νομικής βάσης:

Α. Εργαζόμενοι/Εξωτερικοί συνεργάτες/Προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου/συνεργάτη/προμηθευτή, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, μισθός, ωράριο εργασίας, ιατρικός φάκελος. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιείται για την διαχείριση της σχέσης εργασίας μεταξύ της TRACKSPEED και του εργαζόμενου/εξωτερικού συνεργάτη/προμηθευτή, για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και για την εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων της TRACKSPEED, όπως και για τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

Β. Υποψήφιοι Εργαζόμενοι: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, email, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση.

Η TRACKSPEED συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων για κενές θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον υποψήφιο με την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μη πρόσληψης το βιογραφικό του υποψήφιου εργαζόμενου διατηρείται για διάστημα 1 έτους για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της TRACKSPEED και η συναίνεση του υποψηφίου εργαζομένου.

Γ. Συμμετέχοντες, εκπαιδευτές και προσκεκλημένοι σε αγωνιστικές ημέρες ( trackdays ) ή σε αγωνιστικά τριήμερα ή γεγονότα.

α) Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ιδιότητα, email.

β) Δεδομένα εικόνας (φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση). Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας καθώς και της εν γένει υλοποίησης των δράσεων της TRACKSPEED είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λήψη εικόνων ή/και βιντεοσκόπησης των διαφόρων εκδηλώσεων, σεμιναρίων αγωνιστικής οδήγησης, αγωνιστικών ημερών (trackdays), ή αγωνιστικών γεγονότων που διοργανώνει η TRACKSPEED. Τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό να αναρτηθούν στο site ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η εταιρεία μας.

-Σκοπός είναι η επιτυχής διοργάνωση των προναφερόμενων αγωνιστικών εκδηλώσεων καθώς και η προβολή και διαφήμιση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών στα πλαίσια της στρατηγικής Marketing που ακολουθεί η εταιρεία μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη διαχείριση και οργάνωση των δράσεων και των σκοπών τους.

Δ. Πρόσωπα που αιτούνται σε εμάς την εύρεση καταλύματος και την εξασφάλιση της διαμονής τους: ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου/αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, διάρκεια διαμονής, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

-Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος
– Συγκατάθεση του υποκειμένου

– Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της TRACKSPEED

5.3α Ειδικές Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Α. Η TRACKSPEED συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή επιτρέπεται η συλλογή τους από το νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή κάποιου προσώπου, την εθνική του καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές ή παρόμοιες πεποιθήσεις, σωματική ή ψυχική υγεία, σεξουαλική ζωή ή ποινικό μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε να χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας αυτά τα δεδομένα για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς του, και συναινείτε στη μεταφορά και τήρηση αυτών των δεδομένων από και σε αρχεία που διατηρούνται στην εταιρεία μας.

Β. Για την κατηγορία των Εργαζόμενων: Η TRACKSPEED δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της.

Γ. Πελάτες, συμμετέχοντες, εκπαιδευτές και προσκεκλημένοι σε αγωνιστικές ημέρες (trackdays) ή σε αγωνιστικά τριήμερα ή γεγονότα: Η TRACKSPEED μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα υγείας, παθήσεις, προβλήματα υγείας, ασθένειες κλπ.

– Εκτέλεση των υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της TRACKSPEED ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

– Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την TRACKSPEED θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

6. X ΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

6.1. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, στην TRACKSPEED συλλέγουμε μια ποικιλία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, και δεσμευόμαστε πλήρως να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Ζητούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που τα χρειαζόμαστε ή σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

1) προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νόμιμες συμβατικές μας υποχρεώσεις (να επεξεργαστούμε και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας καθώς και τις υπηρεσίες ενοικίασης των αυτοκινήτων του στόλου μας, κατά την παρουσία σας στις εγκαταστάσεις μας, τυχόν την χρήση της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας περί κράτησης δωματίου ώστε να εξασφαλίσουμε την διαμονή σας, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, διαμεσολάβηση / υποστήριξη για τη χρήση μεταφορικών μέσων, σχεδιασμός και διοργάνωση αγωνιστικών ημερών (trackdays), χρέωση για υπηρεσίες και επεξεργασία πληρωμών, συναλλαγές ή υπηρεσίες που ζητάτε, καταχώρηση ως πελάτη μας ή ως επισκέπτη της ιστοσελίδας κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα για να παρέχουμε υπηρεσίες που ζητάτε, όπως: για να διευκολύνουμε τις κρατήσεις σας, τη διαδικασία ενοικίασης των αυτοκινήτων μας, την πληρωμή, να λάβουμε διοικητικές πληροφορίες, επιβεβαιώσεις ή μηνύματα σχετικά με την κράτησή σας, να σας βοηθήσουμε με συναντήσεις και εκδηλώσεις/αγωνιστικές ημέρες (trackdays), και να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις εγκαταστάσεις μας, τις παροχές μας και πληροφορίες αναφορικά με το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών. Για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας σχετικά με την ενοικίαση κάποιου αγωνιστικού αυτοκινήτου, και/ή για την επεξεργασία της πληρωμής σας,

2) Για να διαχειριστούμε τη σχέση της TRACKSPEED με εσάς, συμπεριλαμβανομένων:
(α) Ενημερώσεων για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ή της δήλωσης απορρήτου (β)αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας στον ιστότοπο μας (γ) αναγκαία δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση και για τα έννομα συμφέροντά σας και για ενημέρωση των αρχείων μας και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας.

3) Για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας σε σχέση με τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, τους συνεργάτες μάρκετινγκ και άλλα αξιόπιστα τρίτα μέρη βάσει της συγκατάθεσής σας. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να λάβετε εξατομικευμένες προσφορές και οφέλη, προσκλήσεις σε αγωνιστικές ημέρες (trackdays) και/ή παρόμοιες εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία και προαιρετική συμμετοχή σε έρευνες, με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε μελλοντική κράτηση / ενοικίαση κάποιου αγωνιστικού αυτοκινήτου και χρήση των υπηρεσιών μας, για την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/sms/newsletter/επιστολών, για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/προσφορές/εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας, για την αποστολή μηνυμάτων/εντύπων στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης πελατών κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας ή / και να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.

4) Το έννομο συμφέρον μας όπως προκύπτει από ενέργειες όπως η βελτίωση των υπηρεσιών μας, η διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών, να σας παρέχουμε ειδικές προσφορές και οφέλη, διαχείριση των κρατήσεων σας και των μισθώσεων των αυτοκινήτων μας από το τηλεφωνικό κέντρο, παροχή προσωποποιημένων, υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσης εμπορικής προώθησης, αξιολόγηση αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων υποψήφιων εργαζομένων καθώς και η διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης με τους συνεργάτες μας.

5) Για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς μέσω ερευνών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας στην TRACKSPEED, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ιστοτόπου μας και των διάφορων μέσων επικοινωνίας μας, τη διευκόλυνση των διαφημιστικών μας εκστρατειών ή / και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων, με βάση το νόμιμο επιχειρηματικό μας ενδιαφέρον.

6) Για τις οικονομικές συναλλαγές, διαχείριση χρεώσεων και κρατήσεων, αμοιβών, τελών, Φ.Π.Α., οικονομικών αποζημιώσεων και χρηματικών ικανοποιήσεων σε περιπτώσεις ατυχήματος, και ανάκτηση οικονομικών οφειλών επί τη βάση του νόμιμου συμφέροντος μας.

7) Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (τα δικά μας και τρίτων μερών). Για παράδειγμα για να λειτουργήσει σύστημα CCTV προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες και να προστατεύσουμε εσάς, το προσωπικό μας και την ιδιοκτησία μας, για να σας προσφέρουμε παρόμοιες / συναφείς υπηρεσίες,

8) Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα αγαθά / υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους. Εάν εισέλθετε στην Πλατφόρμα μας, σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Πλατφόρμα μας για να μπορέσουμε να εισάγουμε βελτιώσεις σε αυτήν. Επιπρόσθετα, μερικές φορές διεξάγουμε έρευνες ποιότητας και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των χρηστών μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε

9) Προκειμένου να συμμορφωθούμε με νόμιμη υποχρέωσή μας και την επίλυση ή ρύθμιση νομικών αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταξύ μας σχέση.

10) Για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων πράξεων. Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την προστασία της επιχείρησής μας και των επισκεπτών μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μέσω της παρακολούθησης της απάτης και της ύποπτης παρακολούθησης συναλλαγών),

11) Αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις για τον συγκεκριμένο νομικό λόγο στον οποίο βασιζόμαστε ώστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

6.2 Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς με τους παρακάτω τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς :

· παροχή, διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη σχετικών χαρακτηριστικών, περιεχομένου και παρεχόμενων υπηρεσιών,

· εντοπισμός και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου,

· διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας,

· ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς,

· αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας στον ιστότοπο μας,

· διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο μας,

· διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης,

· για νομικούς σκοπούς : (i) νομικές διαδικασίες, αιτήματα νομικών και κρατικών αρχών, (ii) αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από οποιοδήποτε περιεχόμενο, (iii) προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της προσωπικής ασφάλειας, των χρηστών ή του κοινού, (iv) εδραίωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή (v) όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ως μέρος της δέσμευσής μας να σας ενημερώνουμε, αφού δίνετε τη συγκατάθεση και την άδειά σας για οποιαδήποτε χρήση που είναι συνεπής με τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή αποκαλύπτεται αλλού στον ιστότοπο στο σημείο που υποβάλετε αυτά τα προσωπικά στοιχεία, τέτοια συναίνεση θα τεκμαίρεται από την TRACKSPEED και αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να στείλουμε αλληλογραφία, e-mail, να σας καλέσουμε τηλεφωνικά, να σας αποστείλουμε κάποιο κείμενο (SMS ή MMS) ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας με οποιοδήποτε άλλο μέσο για να σας ειδοποιήσουμε για νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας ή επερχόμενες αγωνιστικές ημέρες (trackdays) ή/και παρόμοιες εκδηλώσεις ή άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με την TRACKSPEED που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν, αφού επιτρέψετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, αποφασίσετε αργότερα ότι δεν θέλετε πλέον να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα αλληλογραφίας μας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας με άλλο τρόπο ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τον τρόπο που αναλύεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον ιστότοπο μας, απλώς μπορείτε να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα email. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων – ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως περιγράφεται παραπάνω, φροντίζουμε να λάβουμε εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεσή σας (συμμετοχή), πριν από την οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών.

6.3 Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τις πληροφορίες σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω συνεργάτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε όπως και υλικό προώθησης, διαφημίσεις ή/και άλλο υλικό, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά e-mails εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.

Έγκριση Πίστωσης: Όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.

Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή μας το ζητήσετε.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, δεν δημοσιεύονται, δεν πωλούνται δεν κοινοποιούνται. Στην TRACKSPEED αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης (marketing) χωρίς τη συγκατάθεσή σας, καθώς η πρόσβαση στα αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία έχουν λάβει το ρόλο των εκτελούντων την επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιορίζουμε το εύρος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δραστηριότητές μας διεκπεραιώνονται από τρίτα μέρη, προσπαθούμε με συμβατικές εγγυήσεις να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο ασφαλή και απολύτως συμβατό με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εξαιρείται η διάθεση των στοιχείων σε εποπτικές, δημοτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους προκειμένου να ανταποκρίνεται σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές διατάξεις ή κρατικούς κανονισμούς.

Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται όταν έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται κοινή χρήση ή αποκάλυψη των πληροφοριών σας, προκειμένου να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. κρατήσεις ή υπηρεσίες ενοικίασης), για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας και/ή για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας και για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας όταν τρίτοι ή πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές (για παράδειγμα εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, εταιρείες που διαχειρίζονται τις πληρωμές που γίνονται με κάρτες κ.λ.π.) που ενεργούν για λογαριασμό της TRACKSPEED απαιτούν τέτοιες πληροφορίες, με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η προστασία της ζωής, της υγείας ή της περιουσίας ενός ατόμου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το πεδίο των προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Εκτός εάν αποκλείεται διαφορετικά από το νόμο, απαιτούμε και από τρίτα μέρη να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι εξωτερικοί μας συνεργάτες, και οι προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην TRACKSPEED και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας. Η TRACKSPEED μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου τον οποίο αφορούν τα δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές η TRACKSPEED παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση (DPA) με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

6.4 ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ, ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, εκτός αν αυτό αποτελεί μέρος ανειλημμένης δέσμευσης για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι δεν στοχεύουμε στα παιδιά, και δεν συλλέγουμε εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αντιθέτως, εάν απαιτείται, επιδιώκουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα των ανηλίκων από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και όπου αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τη σχετική συγκατάθεση. Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, κατά συνέπεια συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους. Η TRACKSPEED αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να κάνετε κρατήσεις / ενοικιάσεις αγωνιστικών αυτοκινήτων ή/και να αιτηθείτε υπηρεσίες μαθημάτων αγωνιστικής οδήγησης ή/και να υποβάλετε προσωπικά στοιχεία στον ιστότοπό μας. Εάν η TRACKSPEED αποκτήσει ακούσια προσωπικά στοιχεία ή άλλα δεδομένα από χρήστες κάτω των 18 ετών, δεν θα παρέχουμε εν γνώσει μας αυτά τα δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποκάλυψη θα οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρήστης κάτω των 18 ετών χρησιμοποίησε τον ιστότοπο και υπέβαλε προσωπικά στοιχεία χωρίς να ζητηθεί ή από την άδεια την TRACKSPEED .

7. ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την υποβολή της κράτησής σας στην ιστοσελίδα μας, όπως όνομα, επώνυμο, email, και τηλέφωνο επικοινωνίας, όπως και οι προτιμήσεις σας σχετικά με την ενοικίαση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του στόλου μας, διατηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την TRACKSPEED υπηρεσίας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Επίσης, οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας μας, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να παύσουμε την αποστολή newsletter στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό σας) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς και σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστον χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς .

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

• Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Επίσης, όταν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

• Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης αγωνιστικού αυτοκινήτου του στόλου μας, αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εκ μέρους μας , θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση και εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της TRACKSPEED για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.

• Για τη διαχείριση της εγγραφής σας στο newsletter της Εταιρείας μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στην εν λόγω υπηρεσία (δηλαδή μέχρι να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να διαγραφείτε).

Εξυπηρέτηση Πελατών, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας που μπορεί να αφορά πχ είτε την κράτησή σας.

Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας.

• Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, ακόμα και όταν δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων θα καταστρέφονται και δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα σκοπό και με κανένα τρόπο.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε, να ενημερωθεί, να μεταβάλλει ή να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο του είναι καταχωρημένο με μια απλή γνωστοποίηση/αίτημα μέσω του e-mail το οποίο δήλωσε κατά την εγγραφή του. Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην TRACKSPEED και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ track speed . com

H TRACKSPEED θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. H TRACKSPEED θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, η TRACKSPEED θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Εάν το αίτημα σας κριθεί από την TRACKSPEED ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της TRACKSPEED:

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μάρτος

Τηλέφωνο: +30 697 22 43094

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: martosgian@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναστασίου Κάππου 3, Βέροια

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την TRACKSPEED απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση.

1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης , για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ),

2. Δικαίωμα πρόσβασης : (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επιβεβαιώνετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με νόμιμο τρόπο.. Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικά δεδομένα στην επιχείρηση μας, στις περισσότερες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα εύλογης πρόσβασης σ’ αυτά τα δεδομένα προκειμένου να διορθώσετε οποιεσδήποτε ανακρίβειες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την τροποποίηση ή την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με εσάς επικοινωνώντας με την TRACKSPEED και θα προβούμε σε όλες τις εύλογες και πρακτικά δυνατές προσπάθειες προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

3. Δικαίωμα διόρθωσης : (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε ερχόμενοι σε επαφή με την TRACKSPEED στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

4. Δικαίωμα διαγραφής : (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση αλλά σημειώνουμε ότι το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Αυτό μπορείτε να το κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντα σας ή ακόμα και άνευ αιτιολόγησης. Σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κλπ, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: (άρθρο 21 ΓΚΠΔ). Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

7. Δικαίωμα στη Φορητότητα : Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας : (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της TRACKSPEED στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

9. Δικαίωμα καταγγελίας : Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την TRACKSPEED με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr , Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση E-mail: info@ track speed . com ή γράψτε μας στη διεύθυνση εταιρείας μας: 2ο χλμ Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης, Λευκώνας Σερρών (ΤΚ 62100).

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η TRACKSPEED βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, γι’ αυτό έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίηση ή κοινή χρήση, χρησιμοποιώντας διαδικαστικές και τεχνικές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κωδικού πρόσβασης και του «τείχους προστασίας». Διασφαλίζουμε επίσης ότι μόνο τα άτομα που σχετίζονται με την επιχείρηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, συνεργατών, αντιπροσώπων, προμηθευτών και άλλων τρίτων. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Λαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ενδείκνυνται για την ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων ώστε να εξασφαλίσει ένα επαρκές και ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την αποτροπή τυχαίας απώλειας, κακής χρήσης ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, κοινοποίησης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους και να παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων που αποθηκεύει και την αποτροπή κακόβουλων υποκλοπών και διαρροών.

Για το σκοπό αυτό όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας. Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές αλλά παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Άλλωστε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην επιχείρηση.

9.1 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα πρέπει να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναγκών αναφοράς. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας και εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας. Για να αποφασίσουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Θα λαμβάνονται υπόψιν για το χρονικό διάστημα διατήρησης μόνο οι αρχικοί σκοποί συλλογής και επεξεργασίας, οι σκοποί αρχειοθέτησης, προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο νόμος. Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μετά την απόσυρση της συναίνεσής σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαγραφούν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις :

• όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέγονται,
όταν η διαγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις και

• κατόπιν αιτήματός σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρησή της.

• Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H TRACKSPEED μπορεί να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για λειτουργικούς σκοπούς. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την «ημερομηνία ενημέρωσης» στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Παρακαλούμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η TRACKSPEED προστατεύει τα δεδομένα σας. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τρόπο που δεν έχουμε προηγουμένως καθορίσει και για διαφορετικό σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς ενημέρωση για το πώς μας επιτρέπει ο νόμος να το κάνουμε αυτό και, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Η αναθεωρημένη δήλωση απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης της στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μας.

11. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για να σας επιτρέψει να επισκέπτεστε εύκολα άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος και να επιτρέπεται σε τρίτους να συλλέγουν ή να κοινοποιούν δεδομένα για εσάς. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε τη σημείωση απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς έναν αριθμό άλλων ιστότοπων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να μην ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές απορρήτου. Επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις ενέργειες τρίτων και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο στον οποίο θα μεταβείτε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εκάστοτε ιστότοπο.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή σχόλια ή θέμα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ track speed . com .

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( www.dpa.gr).

14. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία της TRACKSPEED είναι σημαντικό τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Εάν κάτι αλλάξει κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς, ενημερώστε μας. Ευχαριστούμε.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 06/05/2021